Küldetésnyilatkozat és jövőkép

Kik vagyunk?

Intézményünk szimbóluma egy könyvből kiemelkedő kereszt, melyet gyermekek koszorúznak. A könyv jelképezi egyszerre a Bibilát mint a keresztény tanítások forrását, és az emberi tudás és műveltség alapjait is. A közösségben megélt hit, a közösségi életre nevelés szimbólumai az öröm gesztusát kinyilvánító, felemelt kezű stilizált gyermekfigurák.

Óvodánk általános alapértékei a nevelés központúság, a játék kiemelt szerepe, családokkal való szoros együttműködés, életkori sajátosságokhoz való igazodás, differenciált fejlesztés. Kiemelt nevelési feladataink közé tartozik a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítése; a keresztény és általános erkölcsi, etikai normák beépítése személyiségükbe; a hit iránti nyitottság kialakítása; az életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodva megfelelő vallási ismeretek átadása.

Iskolánk arra kötelezte el magát, hogy a műveltség módszeres elsajátítása által a diák személyiségének formálásán és kibontakoztatásán munkálkodjék. Legfontosabb feladatunk az, hogy keresztény erényekből és az általános erkölcsi értékekből fakadó életre neveljünk, kibontakoztatva a kettős szintézist a műveltség és az élet között.

Intézményünk csak akkor tudja megvalósítani céljait, ha a szülő és az iskola partnerként, egymást kölcsönösen segítve, együtt, egy irányba nevel. Mi erre hívjuk a hozzánk jelentkezőket.

Mi a feladatunk?

Olyan gyermekközpontú nevelést szeretnénk megvalósítani, amelyben a hangsúly az egyszerinek és megismételhetetlennek teremtett, talentumokkal ellátott személyiségen van, ugyanakkor nem azonos a mindenkori gyermeki akarat felelőtlen kiszolgálásával.

Mi a célunk?

A nevelésben példaképünk nem a folytonosan változó társadalom divatorientált emberképe. Nem a jövő bizonytalan és homályos társadalmának nevelünk, hanem az örök krisztusi és általános erkölcsi értékeknek szeretnénk megfelelni.

Óvodai nevelésünk célja a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődésének elősegítése. A nevelésünk családias, derűs légkörben folyik, figyelembe veszi a gyermekek személyiségjegyeit, életkori és egyéni sajátosságait. A gyermekek tudásvágyára és kíváncsiságára építve igyekszünk biztosítani a gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételeket.

Az iskolai nevelés értékorientált: az erénnyel párosuló tudást szorgalmazza, hogy a diák „másokért élő ember legyen”. Ezt segítik az iskolai rendszabályok, a fegyelemre, rendre és önfegyelemre vezetés.

A tanulás egy egész életen át tartó folyamat, ezért arra törekszünk, hogy elhintsük a tanulásban lelt öröm és a megismerésre törekvés vágyát a fiatalban.

Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek és tanulók értsék meg, tiszteljék az őket nevelő felnőtteket és egymást, valamint dolgozzanak együtt másokkal a közös jó érdekében. A tiszteleten, dialóguson, türelmen, megbocsátáson, szolgálatkészségen, önfeláldozáson és köszöneten alapuló közösségi szellem megtapasztalása segítse diákjainkat annak elfogadásában, hogy minden embernek szüksége van a szeretetre, tiszteletre és igazságra.